תנאים

תנאים והגבלות של E-NANNY Australia PTY LTD of סחר

1.הגדרות

1.1"האדם/האדם" פירושוקניית הסחורה כמפורט בכל חשבונית, מסמך או הזמנה, ואם יש יותר מלקוח אחד היא הפניה לכל לקוח ביחד ולחוד.

1.2"אדם זה (Guan)או אנשים), או ישות המסכימה בזאת להיות אחראית לחובות הלקוח אם לקוח באחריות מוגבלת על בסיס החייב העיקרי.

1.3"הכל טוב או"שירותים המסופקים על ידי E-NANNY Australia ללקוח על פי בקשת הלקוח מעת לעת (כאשר ההקשר מאפשר זאת, המונחים 'סחורה' או 'שירותים' יהיו ניתנים להחלפה עבור האחר).

1.4

2.קבלה

2.1

2.2ייתכנו רק תנאים והגבלות אלותוקן בהסכמת E-NANNY אוסטרליה בכתב ויגבר במידה של כל אי התאמה לכל מסמך או הסכם אחר בין הלקוח לבין E-NANNY Australia, לרבות, לשם הבהירות, כל תנאים והגבלות המצורפים לכל הזמנת רכש של החברהלקוח.

2.3נועדו לתנאים ולהגבלות אלויש לקרוא יחד עם התנאים וההגבלות המפורסמים באתר האינטרנט של E-NANNY Australia.אם יש אי התאמה בין שני המסמכים, התנאים וההגבלות הכלולים במסמך זה יגבר.

2.4E-AN אוסטרליה שומרת על הזכותלשנות מפרטים ללא הודעה מוקדמת בהתאם למדיניותה של המשך פיתוח מוצר.

2.5הלקוח מסכים והלקוח מסכיםשל מינים מסוימים של עצים עשויים להיות מוגבלים מעת לעת עקב מחסור במשאבים ונסיבות מעבר לשליטת E-NANNY אוסטרליה.

2.6הלקוח מקבלהאחריות הבלעדית של הלקוח (או סוכן הלקוח) לוודא לפני ביצוע כל הזמנה ב-E-NANNY Australia כל סטנדרטים, דרישות או דירוגים ספציפיים שכל סחורה שתסופק על ידי E-NANNY אוסטרליה צפויה לעמוד בהם (במיוחדלגבי כל יישום שהמוצרים אמורים לשמש עבורו, או כל תוצאה סופית ספציפית שהלקוח מצפה שהמוצרים ישיגו), ועליו ליידע את E-NANNY Australia על כך (בכתב) בעת ביצוע הזמנה כלשהי.בשום פנים ואופן לא תקבל אחריות כלשהי על ידי E-NANNY אוסטרליה אם מוצרים שסופקו לאחר מכן יתבררו כלא מתאימים לתוצאה הסופית שהלקוח מנסה להשיג או לא עומד בתקן או דירוג כלשהו שהלקוח נדרש לעמוד בהם,אלא אם ניתן לקבוע בבירור שהטובין שסופקו לא עמדו בדרישות הלקוח כפי שצוינו בהזמנת הלקוח.

3.שינוי בשליטה

3.1הלקוח ייתן E-NANNYאוסטרליה לא פחות מארבעה עשר (14) ימים לפני הודעה בכתב על כל שינוי מוצע של בעלות על הלקוח ו/או כל שינוי אחר בפרטי הלקוח (לרבות אך לא רק, שינויים בשם הלקוח, כתובתו, הטלפון ליצירת קשר או פקס.מספר/ים, או פרקטיקה עסקית).הלקוח יישא באחריות לכל הפסד שייגרם ל-E-NANNY אוסטרליה כתוצאה מאי-עמידה של הלקוח בסעיף זה.

4.מחיר ותשלום

4.1 לפי שיקול דעתה הבלעדי של E-NANNY Australia המחיר יהיה:

(א) כפי שמצוין בכל חשבונית שסופקה על ידי E-NANNY Australia ללקוח;או

(ב) המחיר נכון לתאריך אספקת הסחורה לפי המחירון הנוכחי של E-NANNY Australia;או

(ג) המחיר הנקוב של E-NANNY Australia (בכפוף לסעיף 4.2) שיהיה תקף לתקופה המצוינת בהצעת המחיר או אחרת לתקופה של שלושים (30) יום.

4.2 על פי שיקול דעתה הבלעדי של E-NANNY אוסטרליה, ייתכן שתידרש פיקדון שאינו ניתן להחזר.

4.3 זמן התשלום עבור הסחורה הוא המהות, המחיר ישולם על ידי הלקוח בתאריך/ים שנקבעו על ידי E-NANNY Australia, אשר עשוי להיות:

(א) שלושים (30) ימים לאחר תאריך החשבונית;

(ב) התאריך המצוין בכל חשבונית או טופס אחר כתאריך התשלום;או

(ג) לא כל הודעה אחרת, התאריך שהוא שבעה (7) ימים לאחר התאריך של כל חשבונית שניתנה ללקוח על ידי E-NANNY Australia.

4.4 התשלום יכול להתבצע במזומן, צ'ק, המחאה בנקאית, בנקאות אלקטרונית/מקוונת, כרטיס אשראי (בתוספת תוספת של אחוז וחצי (1.5%) מהמחיר), אובכל שיטה אחרת כפי שהוסכם בין הלקוח לבין E-NANNY אוסטרליה.

4.5 אלא אם צוין אחרת המחיר אינו כולל מע"מ.בנוסף למחיר הלקוח חייב לשלם ל-E-NANNY אוסטרליה סכום השווה לכל GST. על E-NANNY אוסטרליה לשלם עבור כל אספקה ​​של E-NANNY אוסטרליה על פי הסכם זה או אחר למכירת הסחורה.על הלקוח לשלם מע"מ, ללא ניכוי או קיזוז של כל סכומים אחרים, במקביל ובאותו בסיס שבו משלם הלקוח את המחיר.בנוסף, על הלקוח לשלם כל מיסים ומכסים אחרים שעשויים לחול בנוסף למחיר, אלא אם הם כלולים במפורש במחיר.

5.אספקת סחורה

5.1 בכפוף לסעיף 5.2 באחריותה של E-NANNY Australia להבטיח שהשירותים יתחילו בהקדם האפשרי באופן סביר לאחר קבלת ההזמנה.

5.2 מסירה ("משלוח") של הסחורה אמורה להתרחש במועד שבו:

(א) הלקוח או הספק המיועד של הלקוח מקבל את החזקה של הסחורה בכתובת E-NANNY Australia;או

(ב) E-NANNY Australia (או הספק המיועד של E-NANNY Australia) מספק את הסחורה לכתובת שנקבעה על ידי הלקוח גם אם הלקוח אינו נוכח בכתובת.

5.3 לפי שיקול דעתה הבלעדי של E-NANNY Australia, עלות המשלוח מתווספת למחיר.

5.4 על הלקוח לקבל מסירה באמצעות קבלה או איסוף של הטובין בכל פעם שהם מוצעים למשלוח.במקרה שהלקוח לא יוכל לקבל את הסחורה כפי שנקבע אז E-NANNY Australia תהיה רשאית לגבות תשלום סביר עבור משלוח מחדש ו/או אחסון.

5.5 כל זמן או תאריך שניתנו על ידי E-NANNY אוסטרליה ללקוח הם הערכה בלבד.הלקוח עדיין חייב לקבל את אספקת הסחורה גם אם איחור ו-E-NANNY אוסטרליה לא תישא באחריות לכל אובדן או נזק שייגרמו ללקוח כתוצאה מאיחור באספקה.

6.סיכון

6.1סיכון לנזק או אובדן של נזקהסחורה עוברת ללקוח בעת המסירה ועל הלקוח לבטח את הסחורה במועד או לפני המסירה.

6.2אם יש נזק מהטוביםאו נהרס לאחר מסירה אך לפני העברת הבעלות ללקוח, E-NANNY אוסטרליה זכאית לקבל את כל תמורה הביטוח שיש לשלם עבור הסחורה.הפקת התנאים וההגבלות הללו על ידי E-NANNY אוסטרליה מהווה ראיה מספקת לזכויותיה של E-NANNY אוסטרליה לקבל את תמורה הביטוח מבלי להזדקק לכל אדם העוסק ב-E-NANNY אוסטרליה לבצע בירורים נוספים.

7.כתב ויתור לקוחות

7.1על ידי התנערות מכל זכות כאן ללקוחלבטל, או לבטל את החוזה או לתבוע פיצויים או לתבוע פיצויים הנובעים מכל מצג שווא בשוגג שנעשה לו על ידי כל משרת או סוכן של E-NANNY אוסטרליה והלקוח מאשר שהוא קונה את הסחורה בהסתמך אך ורק על מיומנותו שלו.שיפוט וכי E-NANNY אוסטרליה לא תהיה מחויבת ולא תהיה אחראית לכל תנאי, תנאי, ייצוג או אחריות מלבד האחריות שניתנה על ידי היצרן, שהאחריות תהיה אישית ללקוח ולא תהיה ניתנת להעברה לכל לקוח אחר.

8.פגמים, אחריות והחזרות, חוק תחרות וצרכן 2010 (CCA)

8.1 על הלקוח לבדוק את הסחורה בעת המסירה ועליו תוך שבעה (7) ימים מיום המסירה להודיע ​​ל-E-NANNY אוסטרליה בכתב על כל פגם/נזק ברור, מחסור בכמות או אי עמידה בדרישותהתיאור או הציטוט.על הלקוח להודיע ​​על כל פגם לכאורה אחר בטובין בהקדם האפשרי באופן סביר לאחר שכל פגם כזה יתגלה.לאחר הודעה כזו על הלקוח לאפשר ל-E-NANNY Australia לבדוק את הסחורה.

8.2 על פי חוק המדינה, הטריטוריה והחבר העמים החלים (כולל, ללא הגבלה ה-CCA), ערבויות וערבויות מסוימות סטטוטוריות משתמעות (כולל, ללא הגבלה, הערבויות הסטטוטוריות הללו עשויות להיות משתמעות במסגרת ה-CCA)ותנאים (הערבות שאינן כלולות).

8.3 E-NANNY אוסטרליה מאשרת ששום דבר בתנאים וההגבלות האלה אינו מתיימר לשנות או לא לכלול את הערבויות שאינן נכללות.

8.4 למעט כפי שמפורט במפורש בתנאים ובהגבלות אלה או ביחס לערבויות שאינן נכללות, E-NANNY Australia אינה נותנת אחריות או מצגים אחרים במסגרת תנאים והגבלות אלה, לרבות אך לא מוגבלת ל-איכות או התאמה של הטובין.האחריות של E-NANNY אוסטרליה לגבי אחריות אלה מוגבלת במידה המרבית המותרת בחוק.

8.5 אם הלקוח הוא צרכן במשמעות ה-CCA, האחריות של E-NANNY Australia מוגבלת במידה המותרת לפי סעיף 64A של נספח 2.

8.6 אם E-NANNY Australia נדרשת להחליף את הסחורה לפי סעיף זה או CCA, אך אינה מסוגלת לעשות זאת, E-NANNY Australia רשאית להחזיר כל כסף שהלקוח שילם עבור הסחורה.

8.7 אם הלקוח אינו צרכן במשמעות ה-CCA, האחריות של E-NANNY Australia לכל פגם או נזק בטובין היא:

(א) מוגבל לערך של כל אחריות מפורשת או תעודת אחריות המסופקת ללקוח על ידי E-NANNY Australia לפי שיקול דעתה הבלעדי של E-NANNY Australia;

(ב) מוגבל לכל אחריות לה זכאית E-NANNY Australia, אם E-NANNY Australia לא ייצרה את הסחורה;

(ג) אחרת ביטול מוחלט.

8.8 בכפוף לסעיף 13 זה, החזרות יתקבלו רק בתנאי ש:

(א) הלקוח ציית להוראות סעיף 13.1;ו

(ב) E-NANNY אוסטרליה הסכימה שהמוצרים פגומים;ו

(ג) הטובין מוחזרים תוך זמן סביר בעלות הלקוח (אם עלות זו אינה משמעותית);ו

(ד) הטובין מוחזרים במצב קרוב ככל האפשר לזה שבו הם נמסרו.

8.9 על אף סעיפים 13.1 עד 13.8 אך בכפוף ל-CCA, E-NANNY Australia לא תישא באחריות לכל פגם או נזק שעלולים להיגרם או להיגרם חלקית או כתוצאה מכך:

(א) הלקוח לא מצליח לתחזק או לאחסן טובין כלשהם;

(ב) הלקוח משתמש בטובין לכל מטרה אחרת מזו שלשמה הם תוכננו;

(ג) הלקוח ממשיך להשתמש בטובין כלשהם לאחר פגם כלשהו שהתגלה או היה צריך להתגלות למפעיל או משתמש נבונים למדי;

(ד) הלקוח לא ימלא אחר הנחיות או הנחיות כלשהן שסופקו על ידי E-NANNY Australia;

(ה) בלאי הוגן, כל תאונה או מעשה אלוהים.

8.10 E-NANNY אוסטרליה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לקבל סחורה לא פגומה להחזרה, ובמקרה זה עשויה E-NANNY אוסטרליה לדרוש מהלקוח לשלם דמי טיפול של עד עשרים אחוז (20%) מתוךהערך של הסחורה המוחזרת בתוספת עלויות הובלה כלשהן.

8.11 על אף כל מה שנכלל בסעיף זה אם E-NANNY אוסטרליה נדרשת על פי חוק לקבל החזר אזי E-NANNY אוסטרליה תקבל החזר רק בתנאים שנקבעו בחוק זה.

9.קניין רוחני

9.1 כאשר E-NANNY Australia עיצבה, ציירה או פיתחה מוצרים עבור הלקוח, אזי זכויות היוצרים בכל עיצוב, שרטוט ומסמכים יישארו בבעלות E-NANNY Australia.

9.2 הלקוח מתחייב שכל העיצובים, המפרטים או ההוראות שניתנו ל-E-NANNY Australia לא יגרמו ל-E-NANNY Australia להפר כל פטנט, עיצוב רשום או סימן מסחר בביצוע ההזמנה של הלקוח והלקוח מסכים לשפות את E-NANNY אוסטרליה מפני כל פעולה שננקטת על ידי צד שלישי נגד E-NANNY אוסטרליה בגין כל הפרה כזו.

9.3 הלקוח מסכים ש-E-NANNY אוסטרליה רשאית (ללא עלות) להשתמש למטרות שיווק או כניסה לכל תחרות, כל מסמכים, עיצובים, שרטוטים או סחורה שיצרה E-NANNY אוסטרליהעבור הלקוח.

10.ביטול

10.1‎חוזה שעליו חלים תנאים והגבלות אלה או מבטל את אספקת הסחורה בכל עת לפני אספקת הסחורה על ידי מתן הודעה בכתב ללקוח.במתן הודעה כזו E-NANNY Australia תחזיר ללקוח כל כסף ששולם על ידי הלקוח עבור הטובין.E-NANNY Australia לא תישא באחריות לכל אובדן או נזק כלשהו הנובעים מביטול כזה.

10.2באירוע שהלקוח יכול לבטלאספקת סחורה הלקוח יהיה אחראי לכל הפסד שייגרם (בין אם ישיר או עקיף) ל-E-NANNY אוסטרליה כתוצאה ישירה מהביטול (לרבות, אך לא רק, כל אובדן רווחים).

10.3Cהמפרט של הלקוח, או עבור פריטים שאינם במלאי, בהחלט לא יתקבלו לאחר תחילת הייצור, או ביצוע הזמנה.